1. Yogesh M
 2. Shivanand Diggavi
 3. Kavyashree
 4. Soujanya V
 5. Arpana
 6. Raman Gowda
 7. Sujith
 8. Ravi Hirekurubar
 9. Heramban
 10. Rajath
 11. Ravi R
 12. Praveen Kumar
 13. Abirami